Poradnik przedstawia podstawy prawa autorskiego z punktu widzenia osób zajmujących się twórczością z zakresu sztuk wizualnych, w tym twórczością plastyczną. Z tego względu kwestie związane z innymi rodzajami twórczości, w tym muzyczną, literacką, filmową, naukową, ludową, lutniczą, dotyczącą programów komputerowych i baz danych, a także problematyka dotycząca praw pokrewnych, zostały w nim pominięte. Niektóre ogólne zagadnienia z zakresu problematyki praw autorskich, które nie dotyczą bezpośrednio twórczości wizualnej, zostały natomiast potraktowane jedynie sygnalizacyjnie. Część poradnika została także poświęcona zbiorowemu zarządzaniu prawami autorskimi z zaznaczeniem funkcjonowania w Polsce organizacji zbiorowego zarządzania w odniesieniu do utworów plastycznych – co ma szczególne znaczenie w związku z wejściem w życie w lipcu 2018 r. ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi.

 

Poradnik został napisany językiem na tyle przystępnym, aby mogli z niego korzystać także nieprawnicy. Jest on zarazem opatrzony aparatem naukowym pozwalającym każdemu odbiorcy sięgnąć do źródeł pojawiających się w nim informacji.

 

 

 

Eksperci

Marta Kaczan-Parchimowicz, r. pr.
Szkolenie w Gdańsku,
autorka poradnika

Radca prawny, członek OIRP w Warszawie, absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Łódzkim i studiów podyplomowych z prawa własności intelektualnej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wspólnik w kancelarii Parchimowicz&Kwaśniewski Spółka Adwokacka s.k. z siedzibą w Warszawie. Specjalizuje się w zakresie prawa własności intelektualnej, prawa autorskiego, prawa znaków towarowych, prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji i reklamy oraz prawa o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi.

Dr Tymoteusz Zych
Redaktor naukowy i autor poradnika

Doktor nauk prawnych, prezes Ośrodka Analiz Prawnych, Gospodarczych i Społecznych im. H. Cegielskiego, członek zarządu Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Doktorat obronił z wyróżnieniem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest laureatem nagrody w konkursie „Monografie” Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Absolwent WPiA UW oraz międzyuniwersyteckich interdyscyplinarnych studiów w Akademii Artes Liberales, które realizował na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 2010 r. współpracuje jako ekspert w zakresie zagadnień prawnych i ekonomicznych z organizacjami pozarządowymi, w tym z Centrum im. Adama Smitha oraz Laboratorium Prawa i Gospodarki.

Adw. Dominika Popiel
Szkolenie w Krakowie i w WarszawieAdwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Praw Człowieka organizowanej przez Helsińską Fundację Praw Człowieka, wykładowca akademicki, autorka publikacji z zakresu prawa cywilnego i prawa własności intelektualnej.

dr Błażej Kmieciak

Recenzent poradnika

Doktor nauk społecznych w zakresie socjologii prawa, bioetyk oraz pedagog specjalny. Koordynator Centrum Bioetyki Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris oraz redaktor naczelny czasopisma Kultura Prawna. Absolwent kursów specjalizacyjnych w zakresie profilaktyki uzależnień oraz ochrony praw człowieka i mediacji, adiunkt w Zakładzie Prawa Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, wykładowca prawa w Pracowni Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Łódzkiego, oraz mediator (współpracownik) w Fundacji Wsparcia Psychospolecznego w Łodzi były Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego oraz redaktor prowadzący Dział Bioetyka, portalu biotechnologia.pl. Autor ponad stu recenzowanych artykułów dotyczących prawa medycznego, psychiatrii społecznej oraz socjologii prawa, a także książek: Prawa pacjenta i ich ochrona, studium socjologiczne, Prawa dziecka jako pacjenta, współautor: Bioetyka, między prawem, a pedagogiką, Wyzwania innowacyjnej medycyny oraz redaktor m.in. monografii: Prawo, psychiatria, społeczeństwo oraz Filozoficzny i psychospołeczny obraz ludzkiej egzystencji.

Krzysztof T. Bosak
Autor poradnika
Student prawa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobywał m.in. w Centrum Analiz Legislacyjnych, a następnie w Centrum Interwencji Procesowej Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris oraz w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Radny m.st. Warszawy VII kadencji.

r. pr. Adrian Faruga 

Recenzent poradnika

Ukończył studia na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie oraz studia podyplomowe z zakresu prawa medycznego, bioetyki i socjologii medycyny, jak również negocjacji, mediacji i innych alternatywnych metod rozwiązywania sporów na Uniwersytecie Warszawskim. Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie od 2011 r., w 2014 r. zdał egzamin radcowski. Specjalizuje się w sprawach z zakresu life sciences, zarządzania własnością przemysłową, prawa medycznego i prawa umów. Posiada doświadczenie w doradztwie prawnym na rzecz ochrony i obrotu prawami własności intelektualnej, w tym w zakresie nabywania praw własności przemysłowej, majątkowych praw autorskich, praw pokrewnych, udzielania licencji do tych praw, ich komercjalizacji i ochrony. Projektuje, analizuje i negocjuje umowy związane z prawami autorskimi i prawami własności przemysłowej, w tym dla domów produkcyjnych, agencji marketingowych, studiów kreatywnych oraz dyrektorów artystycznych.

Szkolenia

Bezpłatne szkolenie skierowane do plastyków, fotografów i innych twórców sztuk wizualnych. Uczestnicy będą mieli możliwość uzyskać cenne informacje o ochronie ich praw jako twórców. Artysto, poznaj swoje prawa!

Kraków

26.09.2018 r.

godz. 11:00 – 17:00 

 Aula ASP w Krakowie

plac Matejki 13

Warszawa

04.10.2018 r.

godz. 11:00 – 17:00 

 Sala konferencyjna budynku Federacji Związków Zawodowych Kolejarzy 

ul. Stefana Jaracza 2
Warszawa

Gdańsk

08.10.2018 r. 

godz. 11:00 – 17:00 

Patio ASP Gdańsk

ul. Targ Węglowy 6

Harmonogram szkoleń

11.00 uroczyste otwarcie
11.15-12.45 I Blok

12.45-13.30 obiad
13.30-15.00 II Blok

15.00-16.45 III Blok
17.00-18.00 dyskusja

I Blok

Twórczość artystyczna i jej ochrona – zagadnienia podstawowe
• Podstawa normatywna ochrony twórczości i utworów w prawie krajowym i międzynarodowym
• Utwór jako przedmiot prawa autorskiego
• Zasady wykonywania praw autorskich do utworów współautorskich i połączonych
• Utwór zależny i jego ochrona

Treść bloku I: zagadnienia podstawowe związane z ochroną praw autorskich, twórczości i utworów; źródła prawa (ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, konwencje, umowy międzynarodowe); definicja utworu, rodzaje utworów chronionych ze względu na rodzaj twórczości, rodzaje utworów chronionych ze względu na podmiot; utwór zależny a utwór inspirowany;

II Blok

Autorskie prawa osobiste i majątkowe
• Cywilnoprawna ochrona praw autorskich. Zagadnienia procesowe. Orzecznictwo.
• Utwory osierocone
• Dozwolony użytek, w tym w szczególności dozwolony użytek utworów plastycznych

Treść bloku II: rodzaje praw autorskich; roszczenia służące do ochrony praw autorskich ze względu na ich rodzaj; ochrona utworów w czasie; utwory osierocone – definicja i sposób ochrony; dozwolony użytek publiczny i prywatny, twórca wobec dozwolonego użytku jego utworu – kiedy należy mu się wynagrodzenie, kiedy potrzebna jest tylko jego zgoda a kiedy i w jakich warunkach dozwolony jest brak zgody twórcy;

III Blok

Umowy prawno-autorskie
• Zasady konstruowania umów prawno-autorskich
• Ograniczenia zasady wolności kontraktowania w umowach prawno-autorskich
• Pola eksploatacji utworu, w tym digitalizacja utworów plastycznych i korzystanie w Internecie
• Przykłady klauzul w umowach prawno-autorskich
• Zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi

Treść bloku III: ww. plusy i minusy zbiorowego zarządu prawami autorskimi, prezentacja nowej ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi

Nagranie jest pierwszym z trzech wykładów z prawa autorskiego. Kolejne dwa są dostępne na kanale youtube Ośrodka Analiz Cegielskigo.

ORGANIZATORZY

Patronaty Medialne